O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

O nás

Základná škola, Dudova 2, Bratislava, je plne organizovaná škola, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 1977 ako prvá sídlisková škola v Petržalke. Právnu subjektivitu sme získali už v roku 1997.


Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky.  Škola je, skrátka, obklopená zeleňou. Neustále sa snažíme nielen priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne.


Našu školu navštevujú deti najmä  z ulíc: Romanova, Ambroseho, Rovniankova, Starohájska, Bradáčová, Námestie hraničiarov, Hrobákova, Furdekova, Kutlíkova, Osuského, Gessayova, Lachova, ale aj z iných častí Bratislavy, lebo naša škola má v Bratislave dobré meno.


Dôležitou súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá sa významnou mierou nielen podieľa na zdravom vývoji našich detí, ale zároveň  pomáha zamestnaným rodičom. Deti navštevujú školskú jedáleň počas veľkej prestávky, kedy si pochutnajú na zdravej desiatej, a počas obeda ich čaká chutný a výživný obed. Školská jedáleň zabezpečuje deťom kvalitnú a zdravú stravu, vedie žiakov k správnym stravovacím návykom a prispieva k zdravému životnému štýlu žiakov. Školská jedáleň vychováva i svojím príjemným, temer domácim prostredím a spolu s pedagógmi vedie žiakov i ku správnemu spoločenskému správaniu sa. Naša ŠJ sa zapojila do ovocného aj do mliečneho programu pre zlepšenie vplyvu na zdravý vývoj detí a v šk. roku 2010/2011 získala aj Certifikát od firmy Danone – Zdravá mliečna škola.

Kvalifikovaný výchovný poradca radí žiakom v profesijnej orientácii a pomáha riešiť výchovné problémy.
Na našej škole pracuje –  a nielen s integrovanými žiakmi -  školský psychológ  a školský špeciálny pedagóg.Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:
a) vyučovacie výsledky (najmä na 1. stupni),
b) záujmová činnosť a mimoškolské aktivity,
c) úspechy v olympiádach a súťažiach,
d) úspechy v športových súťažiach,
e) úspešnosť v zapojení do projektov,
f) formovanie zdravého životného štýlu,
g) získanie sponzorských darov,
h) prenájmy nebytových priestorov a telocvične,
j) úprava priestorov školy, svojpomocná rekonštrukcia, skrášľovanie prostredia.

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do viacerých projektov, (Olompiáda, Projekt Naše mesto, …) aj vďaka ktorým sme získali mimorozpočtové fin. prostriedky. Všetky finančné prostriedky sme následne využili na zveladenie interiéru a exteriéru školy.

Úzko spolupracujeme so Spolkom priateľov školy pri ZŠ Dudova. Z vyzbieraných príspevkov od rodičov a 2 % dane, sme aj vďaka spolupráci s rodičmi  zabezpečili kúpu nových lavíc  a stoličiek  a tak máme už v každej triede nové lavice a stoličky pre žiakov i pracovné stoly so stoličkami pre učiteľov. Ďalšie investície budú smerovať k obnove PC učební novou pc technikou, nakoľko sa už od roku 2002 u nás  realizuje celonárodný projekt Infovek - počítačová gramotnosť, práca s počítačom.


Darom sme tiež získali  počítače, notebooky, nábytok do kabinetov a tried, knihy do našej školskej knižnice, športové potreby do kabinetu TV, kancelárske potreby i niektoré ceny na odmeny pre žiakov v školských súťažiach.


Žiaci boli, a aj v ďalšom školskom roku budú, súčasťou mnohých projektov a rozličných spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, ktoré im obohacujú výchovno-vzdelávací proces a pomáhajú im formovať profil súčasného žiaka ZŠ. Poriadame každoročné plavecké a lyžiarske kurzy. V rámci svojich možností zabezpečujeme aj školy v prírode.

Vyučovanie sa  vždy realizuje v súlade so Školským vzdelávacím  programom v 1. - 4. a v 5. - 9. ročníku. Školský vzdelávací program plníme aj vďaka úsiliu a tvorivosti všetkých našich pedagógov. Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký a francúzsky jazyk od 5. ročníka.


Škola získala v roku 2003 certifikát MŠVVaŠ Škola podporujúca zdravie a z UNICEF-u certifikát Škola priateľská k deťom.


Žiaci môžu navštevovať ŠKD, kde sa venujú rôznym aktivitám. V ŠKD sa pripravujú na vyučovanie, ale najmä sa venujú aktívnemu oddychu, navštevujú krúžky organizované  školou i externými partnermi. Ponuka krúžkov je veľmi bohatá, deti si môžu vybrať napríklad z krúžkov: športový, loptové hry, futbalový, čitateľský, hudobno-dramatický, výtvarný, keramický, lukostrelecký, basketbalový, krúžok taekwonda, počítačový, technický, tanečný... Svoje vedomosti si môžu žiaci obohatiť aj v našej žiackej knižnici.


Výsledky svojej činnosti deti rady prezentujú v škole, pred rodičmi, v materských školách, domovoch dôchodcov,... Na činnosť krúžkov využívame vzdelávacie poukazy žiakov.


Pravidelne zviditeľňujeme nielen úspechy, ale i bežnú činnosť našej školy v Petržalských novinách. Rodičia i verejnosť sa môže informovať o živote a aktivitách našej školy na našej webovej stránke. Aktívne sme spolupracovali s rôznymi organizáciami v oblasti športu i kultúry, čím sme nielen pripravovali zaujímavý program pre našich žiakov, ale sme  tým aj zviditeľňovali našu školu, najmä, keď sme dosiahli úspech v súťažiach.


Aj vďaka aktívnemu zviditeľňovaniu školy a neustálej snahe o  budovanie jej dobrého mena,  máme v  školskom roku 2014/15 vyšší počet žiakov ako v minulých rokoch.


Na našej škole je tiež zriadená zo zákona Rada školy Dudova 2, ktorá pracuje   v  nasledujúcom zložení:


  Mgr. Ľuboš Paller Predseda, pedagogický zamestnanec
  Mgr. Jana Aghová Pedagogický zamestnanec
  p. Andrea Gandžalová Zamestnanec
  p. Katarína  Morvayová
  Rodič
  p. Dana Trefilová Rodič
  p. Nora Jánošová Rodič
  p. Ľudmila Budová Rodič
  Ing. Michal Radosa Zriaďovateľ
  Mgr. Ľuboš Kačírek Zriaďovateľ
  PaedDr. Robert Schnürmacher Zriaďovateľ
  Mgr. Juraj Kríž
  Zriaďovateľ