O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Stravovacie a prevádzkové pokyny

Na základe Usmernenia k VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 zo 17.apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení VZN č.4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 sa mení výška režijných nákladov na 0,20 €/ deň.

Školská jedáleň pripravuje desiatu a obed pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy, pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.
Aktuálny týždenný jedálny lístok je vyvesený pri vchode do školy, vo vestibule školy,  v jedálni a na webovej stránke základnej školy, www.zsdudova.sk.

 

Jedálny lístok je zostavovaný podľa zásad pre školské stravovanie.

Skladba jedálneho lístka je nasledovná:


1x v týždni múčne jedlo
1x polomäso
1x bezmäsité
2x plná dávka mäsa

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

Žiak sa prihlasuje na stravu na základe uhradenej zloženky a vybraných stravných lístkov v ŠJ na mesiac dopredu. Počet stravných lístkov súhlasí s počtom pracovných dní v mesiaci. Úhradu stravného je možné vykonať:
- úhradou na číslo účtu 9400897006/5600 do Prima banky zadaním príkazu -variabilný symbol je mesiac a rok, konštantný symbol 0308
- trvalým príkazom s platnosťou do 25. v mesiaci


Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci stravné lístky vybrané.
Žiak, ktorý nemá zaplatenú stravu v 1. deň v mesiaci, stravu nedostane.
Bez platného stravného lístku mu obed nebude vydaný.
Lístky si musí vyzdvihnúť najneskôr do 8,00 hod. na základe uhradeného stravného.
Stravník môže stravu (obed, desiata) odhlásiť najneskôr do 8,00 hod. ráno, osobne v deň, v ktorom odhlasuje stravu - odovzdaním podpísaných stravných lístkov ( meno, priezvisko, trieda) vhodením do schránky pred vstupom do jedálne.
Stravník sa môže zo stravy odhlásiť aj telefonicky na čísle 02/63825198 a dodatočne priniesť stravné lístky.
Bez odovzdania stravného lístka nebude obed odhlásený.
Zloženky sú doručené žiakom priamo do tried po 20. dni v mesiaci. Odhlásené obedy sú odpočítavané až do dňa vystavenia zloženky na ďalší mesiac.
Prihlasovanie a odhlasovanie žiaka na stravu je podľa metodických pokynov pre oblasť školského stravovania.

Upozornenie:
Spätne sa obedy nedajú odhlásiť.

V ŠJ je možné stravovanie aj cudzích stravníkov.
Stránkové hodiny Školskej jedálne sú denne od 7,00-8,00 hod.


Na základe Rozhodnutia č.2/2015 je cena stravných lístkov od 1.9. 2015:

Ak si chcete Rozhodnutie č.2/2015 prečítať, kliknite na tento odkaz.

 


Vypracovala: vedúca školskej jedálne, Zdenka Pokorná
Schválila: riaditeľka základnej školy, Mgr. Hana Závo
dná