Welcome to NFL summer vacation. With mandatory minicamps wrapping up, players now head out on break until July 22, when the first of the training camps begin.Eric Weddle Jersey

In the meantime, here are 10 things we learned from the latest round of off-season practices.

Miami coach Adam Gase said during a radio interview in May that he wants Ajayi to handle “between 22 and 25” carries per game this season. Perhaps that doesn't sound like a massive number,Justin Tucker Jersey but in terms of an NFL running back's workload it is huge. An average of 25 attempts stretched over a 16-game schedule would put Ajayi right at 400 rushes for the season—just five backs in NFL history (Larry Johnson, Jamal Anderson, James Wilder,C.J. Mosley Jersey Eric Dickerson and Eddie George) have hit that number. Ezekiel Elliott and Le'Veon Bell led the league last season in attempts and attempts per game, respectively, with 322 and 21.Elvis Dumervil Jersey8.

On top of his run-game workload, though, Ajayi also wants to be more involved as a receiving threat. ESPN's James Walker reports that “catching the ball out of the backfield became a major focus during Ajayi's off-season training,” a year after the Boise State product hauled in 27 passes for a paltry 151 yards (5.6 yards per reception).

The Dolphins will have to draw a line in the sand,Joe Flacco Jersey somewhere. Ajayi handled 287 touches last season, way up from the 56 he had as a rookie. And Gase said midway through the 2016 campaign that he needed to keep an eye on Ajayi's touches, because the back's physical style naturally adds to his wear and tear. (Ajayi dropped in the 2015 draft due to concerns over the long-term health of his knee, which he injured early in his college career.)

O škole

501 žiakov I. a II. stupňa
22 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu:

SK37 5600 0000 0094 0887 4001


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Predstavitelia a stanovy Spolku priateľov školy

Občianske združenie SPŠ na našej škole vzniklo v decembri 2005. Jeho predsedom je pán Jozef Kleofas

Stanovy

Článok 1 - názov, poslanie a sídlo:

 1. Spolok priateľov školy (ďalej SPŠ ) je združenie osôb vytvorené na základe dobrovoľného združovania.
 2. Poslaním SPŠ je najmä:
  • Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
  • Ochrana ľudských práv,
  • Ochrana a tvorba životného prostredia
  • Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
  • Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
  • Poskytovanie sociálnej pomoci,
  • Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
  • Získavanie finančných prostriedkov pre rozvoj školy.
 3. Sídlom SPŠ je Bratislava.
  Adresa: Dudova 2, 851 02 Bratislava

Článok 2 – člen:

 1. Členom SPŠ sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa dobrovoľne prihlásili za člena a plnia si povinnosti člena.
 2. Povinnosťou člena je:
  • dodržiavanie Stanov SPŠ a smerníc vydávaných SPŠ,
  • platenie členských príspevkov,
 3. Člen má právo:
  • Vyjadrovať sa k činnosti SPŠ,
  • Podávať návrhy na zlepšenie činnosti,
  • Zúčastniť sa rokovania orgánov SPŠ, pokiaľ sa rokuje o jeho osobe.
 4. Zánik členstva:
  • Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím člena, zánikom právnickej osoby a zánikom SPŠ.

Článok 3 – orgány SPŠ:

 1. Orgánmi SPŠ sú:
  • Členská schôdza
  • Výkonný výbor
  • Predseda
  • Revízor

Článok 4 – členská schôdza:

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom SPŠ. Zasadnutia členskej schôdze zvoláva výkonný výbor.
 2. Členská schôdza rozhoduje o týchto základných otázkach:
  • Schvaľuje stanovy a smernice pre činnosť,
  • Volí predsedu, revízora a členov Výkonného výboru,
  • Rozhoduje o členstve SPŠ v iných organizáciách,
  • Zániku SPŠ a o spôsobe likvidácie jeho majetku.
 3. Na zrušenie SPŠ je potrebný súhlas 3/4 členov.

Článok 5 – Výkonný výbor:

 1. Výkonný výbor riadi činnosť medzi zasadnutiami členskej schôdze.
 2. Výkonný výbor je tvorený najmenej 3 členmi.
 3. Výkonný výbor schvaľuje plán činnosti, správu o činnosti, rozpočet na kalendárny rok,
  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena.
 4. Výkonný výbor plní ďalšie aktuálne úlohy, ktoré sú nutné k zabezpečeniu činnosti SPŠ.

Článok 6 – predseda:

 1. Predseda reprezentuje a koná menom SPŠ v celom rozsahu pôsobnosti v súlade s rozhodnutiami orgánov SPŠ.
 2. Predseda môže splnomocniť členov Výkonného výboru na svoje zastupovanie.

Článok 7 – revízor:

 1. Revízorovou úlohou a poslaním je kontrola dodržiavania rozpočtu, kontrola vedenia účtovnej evidencie a účtovných dokladov, kontrola správnosti účtovných pokladničných operácií, kontrola hospodárenia s majetkom SPŠ, dáva návrhy k vykonaniu nápravy alebo k personálnym zmenám pri zistení nedostatkov v hospodárskej oblasti.
 2. Revízor je prizývaný na zasadnutia Výkonného výboru.

Článok 8 – zásady hospodárenia:

 1. Zdrojom pre financovanie činnosti sú najmä: členské príspevky, príspevky od iných organizácií a jednotlivcov, zisky z nákupu a predaja, zisky z organizovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, zisky zo zberu odpadových surovín.
 2. SPŠ hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok, ktorý vychádza z plánu činnosti. Schvaľuje ho Výkonný výbor.
 3. Otázky hospodárenia upravuje Smernica pre hospodárenie SPŠ.

Článok 9 – záverečné ustanovenia:

 1. Výklad Stanov SPŠ uskutočňuje Výkonný výbor.
 2. Tieto Stanovy SPŠ nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. 12. 2005.