O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Vitajte prváciPetržalský starosta odovzdal pekné knihy, žiakom 1.B na základnej škole Dudova, ktorá sa môže pýšiť titulom Škola roka. Prváčikov a ich rodičov v tento výnimočný deň srdečne privítala riaditeľka Hana Závodná a usmiate pani učiteľky. Žiačky starších ročníkov si pre svojich nových spolužiakov pripravili aj krátky kultúrny program.

Na základnej škole Dudova sa za posledných 5 rokov – od menovania novej riaditeľky do funkcie – zvýšil počet jej žiakov o viac ako 22 %. Dlhodobou prioritou školy je polytechnické vzdelávanie s osobitným zreteľom na zlepšovanie pracovných zručnosti žiakov. V technických súťažiach škola dosiahla množstvo ocenení a bola úspešná aj v Národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy, a tak získala v roku 2015 učebné pomôcky v hodnote 50 000,- EUR. Vďaka vybaveniu odborných učební chémie, fyziky, biológie a techniky pedagógovia skvalitňujú vyučovací proces a využívajú moderné formy vzdelávania. Škola svojim žiakom ponúka mimoriadne bohatú záujmovú činnosť. Okrem technických disciplín venuje veľkú starostlivosť aj športovo talentovaným žiakom. Vedenie školy vynaložilo veľké úsilie na získanie finančných prostriedkov na zlepšenie technického stavu športového areálu. V spolupráci s Petržalskou tenisovou školou získala škola v roku 2015 finančné prostriedky v hodnote 40 000,-EUR na výstavbu multifunkčného ihriska. Celkom v roku 2015 získala škola finančné prostriedky na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu vo výške približne 135 000,- EUR a k tomu notebooky, kancelársky nábytok, knihy do školskej knižnice, vzdelávacie publikácie, rôzny spotrebný tovar na výtvarnú výchovu a výzdobu školy či na ďalšie využitie. V roku 2015 bola organizátorom obvodných kôl chemickej olympiády, basketbalu dievčat a chlapcov, krajského kola v dejepisnej olympiáde, súťaže v nemeckom jazyku pod názvom Stretnutie s Goethem a tiež olympiády zručnosti pre žiakov 1. stupňa. V roku 2015 zorganizovala viac ako 130 aktivít na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola úspešne realizuje projekt Supertrieda, do ktorej je zapojená ako jedna z mála škôl z Petržalky.
(krátené)


zdroj: http://www.petrzalka.sk/2016-09-05-vitajte-prvaci/